יום השפה העברית

לִכְבוֹד יוֹם הַשָּׂפָה הָעִבְִִרית- סוֹפְִִרים וּמְשׁוְִֹרִרים מְחְַדּשִׁים אֶת הָעִבְִרית

Made with FlippingBook Online newsletter