טבלה תומכי זכרון חיריק 2

ק

יק ִ יר ִ ח רוֹן ָ כּ ִ י ז ֵ כ ְ תּוֹמ

מ

ס

נ

י ִ ו ִ ו

י ִ ג ִ ג

י ִ ה ִ ה

י ִ ד ִ ד

י ִ א ִ א

י ִ בּ ִ בּ

ילוֹן ִ ו

ה ָ ר ָ יט ִ ג

ם ָ יפּוֹפּוֹט ִ ה

אוּר ָ ינוֹז ִ ד

ן ָ י ְ נ ִ בּ

א ָ מ ִ א

ע

ג

� ?

/" ... / �.,,,.. �-� / / - >

צ

י ִ ז ִ ז

י ִ כּ ִ כּ

י ִ י ִ י

י ִ ל ִ ל

י ִ ח ִ ח

י ִ ט ִ ט

ית ִ ק ִ ז

ל ֵ א ָ ר ְ שׂ ִ י

ה ָ פּ ִ ט

ית ִ פּוּשׁ ִ ח

ימוֹן ִ ל

א ֵ ס ִ כּ

ר ש

י ִ צ ִ צ

י ִ פּ ִ פּ

י ִ ע ִ ע

י ִ ס ִ ס

י ִ נ ִ נ

י ִ מ ִ מ

פּוֹר ִ צ

יל ִ פּ

רוֹן ָ פּ ִ ע

ם ִ י ַ ר ָ פּ ְ ס ִ מ

יר ִ ס

חוֹן ָ צ ִ נ

ו

ז

י ִ ק ִ ק

י ִ ר ִ ר

י ִ ת ִ ת

י ִ שׁ ִ שׁ

פּוֹד ִ ק

מוֹן ִ ר

יק ִ ת

ם ִ י ַ נ ִ שׁ

www.yesod.co.il כל הזכויות שמורות ליסוד בע”מ ©

Made with FlippingBook Online newsletter