טבלה תומכי זכרון חולם 2

ק

ם ָ רוֹן חוֹל ָ כּ ִ י ז ֵ כ ְ תּוֹמ

מ

ס

נ

ווֹ ֹ ו

הוֹ ֹ ה

דוֹ ֹ ד

גוֹ ֹ ג

אוֹ ֹ א

בּ בּוֹ

ל ָ גוֹז

ים ִ הוֹר

ב ֹ ד

ג ֶ ר ֹ בּ

ל ֶ ה ֹ א

ע

ג

צ

זוֹ ֹ ז

כּוֹ ֹ כּ

יוֹ ֹ י

לֹ לוֹ

חוֹ ֹ ח

טוֹ ֹ ט

ה ֶ חוֹל

ה ָ יוֹנ

ט ְ טוֹס

ל ֵ זוֹח

ד ֵ לוֹמ

ב ָ כּוֹכ

ר ש

צוֹ ֹ צ

פּוֹ ֹ פּ

עוֹ ֹ ע

סוֹ ֹ ס

נוֹ ֹ נ

מוֹ ֹ מ

ה ֶ מוֹר

ן ָ ל ְ צוֹל

ן ְ קוֹר ְ פּוֹפּ

סוֹד

עוֹר

ה ָ נוֹצ

ו

ז

קוֹ ֹ ק

רוֹ ֹ ר

תוֹ ֹ ת

שׁוֹ ֹׁ ש

ף ֹ ת

קוֹף

א ֵ רוֹפ

ר ֵ שׁוֹט

www.yesod.co.il כל הזכויות שמורות ליסוד בע”מ ©

Made with FlippingBook flipbook maker