סיפורון סיום חוברת ראשונה

לסוף החוברת

אוּ ְ ר ִ ק

ן. ַ ת ַ ת ה ֶ ה א ָ א ָ ל לֹא ר ָ מ ָ ג ַ ה ה ָ ל ְ י ַ ל ַ ה

ה. ָ ל ָ מ ְ נ ַ ת ה ֶ ה א ָ א ָ ן לֹא ר ַ ת ַ ה ה ָ ל ְ י ַ ל ַ ה

ה. ָ י ְ ל ַ ת ד ֶ ה א ָ ת ֲ א ָ ה לֹא ר ָ ל ָ מ ְ נ ַ ה ה ָ ל ְ י ַ ל ַ ה

ה, ָ ל ָ מ ְ נ ַ ת ה ֶ ן, א ַ ת ַ ת ה ֶ ה א ָ ת ֲ א ָ ה לֹא ר ָ י ְ ל ַ ה ד ָ ל ְ י ַ ל ַ ה ל... ָ מ ָ ג ַ ת ה ֶ ם לֹא א ַ ג ְ ו

ה. ָ נ ְ שׁ ָ ה י ָ י ְ ל ַ ד

7

כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ ©

Made with FlippingBook HTML5