סיפורון לאות ל

אחרי האות ל ר. ֶ ד ֵ ס ַ י ה ִ פ ְ ן ל ָ רוּ אוֹת ְ ד ַ ס ְ ים ו ִ נ ָ ימ ִ ס ַ י ה ִ פ ְ מוּנוֹת ל ְ ת ַ ת ה ֶ רוּ א ְ ז ִ ג רוֹן. ְ פ ִ ס ַ ת ה ֶ ם א ֶ כ ְ ת ַ א ָ נ ֲ ה ַ אוּ ל ְ ר ִ ק

ן. ָ שׁ ְ ל ַ ר ג ַ ר ָ ן ג ָ ד

2

1

ל. ַ ג ְ ל ַ ר ג ַ ר ָ ר ג ָ ד ָ ה

4

3

ה ָ ר ְ ר ָ ר ג ָ ג ָ ה

.

ג. ָ ה ד ָ ר ְ ר ָ ה ג ָ נ ָ ד שׁ. ָ שׁ ר ָ שׁ ר ָ ר. ר ָ ג שׁ ָ ד ַ ה

4

כל הזכויות שמורות להוצאת יסוד בע"מ ©

Made with FlippingBook Online newsletter