רשימת מילים חוברת 2 ממלכתי

ל

ק

מ

ס

ממלכתי 2 מילים גלובליות לחוברת

נ

ע

צ

ה ָ א ְ ר ַ מ

ׁ יש ִ א

ר ש

פ

ג

א ָ מ ִ א

י ִ א

ד

ו

ז

ה

כ

www.yesod.co.il כל הזכויות שמורות ליסוד בע“מ ©

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online