רשימת מילים חוברת 2 ממד

ל

ק

מ

ס

ממלכתי דתי 2 מילים גלובליות לחוברת

נ

ע

צ

ה ָ א ְ ר ַ מ

ׁ יש ִ א

ר ש

פ

ג

ה ָ נ ָ ת ַ מ

ה ָ ׁ ש ָ ל ְ ג ִ מ

ד

ו

ז

ה

כ

www.yesod.co.il כל הזכויות שמורות ליסוד בע“מ ©

Made with FlippingBook flipbook maker