קטלוג 2018 שפה

היכרות עם הטיות של שורשים בזמן עבר; פיתוח הבחנה בשורשים, בגופים ובמוספיות; אימון בקריאה מדויקת; הרחבת האוצר הלשוני ן מ ז ר מ קטלוג יסוד כישורי שפה חבורת הלשונאים תכנון ופיתוח: מיכל דודוביץ ואורית אזולאי ה ָ פּ ֻ קּ ַ ה ֵ ףמ ָ ל ְ חק ַ ק ר ֹ צ ֲ ע מר ז מ ן

מזמנתלמידהחווייתית חבורת הלשונאים הסדרה ומשמעותיתשלסוגיותלשוניותאחדותבאמצעותמשחק. הניסיון מראהשהמשחקיםמשפריםאתשטףהקריאה ומפחיתיםאתשגיאותהכתיב.

ף ָ ףנוֹס ָ ל ְ חק ַ נּ ַ ה

וּוּן ִ הכּ ֵ נּ ַ שׁ

י ִ תּ ְ ל ַ כ ָ א נוּ ְ ל ַ כ ָ א

גברת ש א ל ה

הוצאה לאור WWW.YESOD.CO.IL

חבורת הלשונאים

אלות ובקטגוריות; אימון בהכללה ובהבחנה; אימון ת של מילים; הרחבת הידע הכללי והאוצר הלשוני ה ל א ש ת ר ב ג

מזמנת למידה חווייתית חבורת הלשונאים הסדרה ומשמעותית של סוגיות לשוניות אחדות באמצעות משחק. הניסיון מראה שהמשחקים משפרים את שטף הקריאה ומפחיתים את שגיאות הכתיב.

חלקי המשחק קלפים 75

מיועד לילדים קוראים

: משתתפים 4 – 2

ון ופיתוח: מיכל דודוביץ ואורית אזולאי

הוצאה לאור WWW.YESOD.CO.IL

חלקי המשחק קלפים 50- דיסקיות ו 10

מיועד לילדים קוראים

ספרי לימוד והדרכה 

משחקי שפה לבית הספר הממלכתי והממ"ד

משחקי שפה ך, וכישורי חיים " ספרי לימוד בכישורי שפה, תנ ספרי לימוד לחינוך המיוחד מאגרי פעילות למורים ערכות אבחון כישורי חיים - ערכות, ספרי קריאה ועיון

www.yesod.co.il 03-5587991 פקס 03-5587990 ’ טל 58858 א.ת חולון 34 מרכז תצוגה ומכירות: רחוב החופר

Made with FlippingBook HTML5