חוקרים חשבון חלק ג דפים לדוגמה

תמי פיש

נילי אורן

בּוֹן ְ שׁ ֶ ים ח ִ ר ְ חוֹק

בּוֹן ְ שׁ ֶ ח ְ ר בּ ֶ ק ֵ ימוֹת ח ִ שׂ ְ מ

ק ג ֶ ל ֵ ח תּוֹת ג-ד ִ כ ְ ד ל ָ ע ֹ י ְ מ

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook HTML5