חוקרים חשבון חלק ב דפים לדוגמה

תמי פיש

נילי אורן

בּוֹן ְ שׁ ֶ ים ח ִ ר ְ חוֹק

בּוֹן ְ שׁ ֶ ח ְ ר בּ ֶ ק ֵ ימוֹת ח ִ שׂ ְ מ

ק ב ֶ ל ֵ ח ה ב ָ תּ ִ כ ְ ד ל ָ ע ֹ י ְ מ

הוצאת ספרים יסוד

Made with FlippingBook - Online magazine maker