cat_gan19

305040

₪ 890 שולחן מים וחול לפיתוח יכולות מוטוריות, למידה חברתית, שיח מתמטי ומדעים. עיצוב יחודי של קרקעית השולחן, מאפשר חקר ומשחק בעומקים שונים. ס"מ. מעמד 58 ס"מ, גובה 75 קוטר השולחן מפלדה איכותית ומכסה גדול לסגירת השולחן כשמסיימים לשחק.

חדש!

גננים קטנים כלים חדשים, בטיחותיים ואיכותיים לעבודה בגינה , אורך הקת וגודל המכשירים מתאימים לעבודה בידיים קטנות

חדש

ס"מ 70 אורך ממוצע כלי עבודה לגינה: ₪ 39 מעדר 305460 ₪ 39 מגרפת עלים 305463 ₪ 39 את 305449 ₪ 249 מריצה 305448

במבצע!! כלי גינה ב- 3 מארז בלבד ₪ 99

חדש

במבצע!! כלי עבודה 3 מארז בלבד ₪ 36 ב-

ס"מ 20 גודל ממוצע כלי עבודה לערוגה: ₪ 15 את קטנה 305464 ₪ 15 מעדר קלשון 305465 ₪ 15 מגרפה קטנה 305466

WWW.YESOD.CO.IL או באתר: 03-5587990 : להזמנה ולפרטים נוספים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker